History

The history of the Order of the Knights of Rizal go back to December 30, 1911 when Colonel Antonio C. Torres organized a 9 group of men from different walks of life for the purpose of commemorating in a fitting manner the execution and martyrdom of our foremost national hero, Dr. José P. Rizal. Thereafter, year after year, the same group would gather to celebrate the birth and commemorate the death of Dr. José Rizal.
During Rizal Day celebrations, this group would be seen conspicuously on horseback reminiscent of the knights of old known for their chivalry and exemplary life.
To provide a continuing entity and to encourage others to join them, these admirers of Dr. Rizal on November 16, 1916, organized a private non-stock corporation and named it the “Orden de Caballeros de Rizal.”
The incorporators of the corporation were: Antonio C. Torres, Juan Flameño, Martin P. de Veyra, José A. del Barrio and José S. Galvez.
Colonel Antonio C. Torres, who before the last war was Chief of Police of Manila, was the first Supreme Commander.
The following have since then been Supreme Commanders of the Order: Martin P. de Veyra, Manuel Lim, Juan F. Nakpil, Herminio Velarde, Teodoro Evangelista, Hernenegildo B. Reyes, Santiago F. de la Cruz, Jesus E. Perpiñan, Vitaliano Bernardino, José Ma. Paredes Claudio Teehankee, José S. Laurel III and the incumbent, Justo P. Torres, Jr.
In 1951 the Supreme e Council of the Order created a Committee on Legislation for the purpose of studying the feasibility of filing a bill in the Congress of the Philippines to be enacted into law to enable the Order to secure a legislative charter. Justice Roman Ozaeta was the Chairman of the Committee with Sirs Carlos Hilado and Pedro Sabido as members.
The bill seeking to give the Order of the Knights of Rizal a legislative charter was docketed as Senate Bill No. 251, with then Senators Enrique Magalona, Lorenzo Sumulong, Esteban Abada, Emiliano Tria Tirona, Camilo Osias, Geronima Pecson, José Avelino and Ramon Torres as sponsors.
In the lowerhouse, Congressman Manuel Zosa of Cebu was the principal sponsor of the measure.
The explanatory note of the Bill read as follows:
“The purpose of the attached bill is to accord to the civic and patriotic organization known as “Orden de Caballeros de Rizal” (Order of the Knights of Rizal) the same kind of official recognition and encouragement as that accorded to the Boy Scouts of the Philippines by Commonwealth Act No. 111, by granting to it a legislative Charier and investing it with the necessary powers to enable it more fully and more effectively to accomplish the laudable purposes for which it was organized.”
” This Bill if enacted into law will also serve as a historical monument to Rizal; it will constitute an official recognition by the Republic of the Philippines of the inestimable value to the nation of his teachings and examples and of the wisdom and necessity of inculcating them in the minds and hearts of our people so they may strive to follow and practice them.
The authors and proponents of this Bill believe that if the purposes thereof are faithfully and effectively carried out, social discipline, civic virtues, and love of justice will be fostered, promoted, and enhanced in this country, and that the Knights of Rizal as chartered entity is the most convenient instrumentality by which these desirable ends can be attained.
Let Rizal’s life and martyrdom influence and guide the destiny of the nation.
Let this and future generations live the Rizal Way. ”
Recommended for approval on May 15, 1951, the measure was, signed into law by the President of the Philippines on June 14, 1951, becoming Republic Act 646.
Upang magbigay ng isang patuloy na entity at ang paghikayat sa iba na sumali sa kanila, ang mga admirers ni Dr Rizal sa Nobyembre 16, 1916, isinaayos ng isang pribadong non-stock korporasyon at na may pangalang ito ang “Orden de Caballeros de Rizal.”
Ang mga incorporators ng korporasyon ay: Antonio C. Torres, Juan Flameño, Martin P. de Veyra, José A. del baryo at José S. Galvez.
Colonel Antonio C. Torres, na bago ang huling digmaan ay Chief ng Pulisya ng Manila, ang unang kataas-taasang kumander.
Ang mga sumusunod na mula noon Supreme Commanders ng Order: Martin P. de Veyra, Manuel Lim, Juan F. Nakpil, Herminio Velarde, Teodoro Evangelista, Hernenegildo B. Reyes, Santiago F. de la Cruz, si Jesus E. Perpiñan, Vitaliano Bernardino, José Ma. Paredes Claudio Teehankee, José S. Laurel III at ang kasalukuyang nanunungkulan, Justo P. Torres, Jr
Sa 1951 ang Supreme e Council ng Order lumikha ng Committee sa batas para sa layunin ng pag-aaral ng pagiging posible ng pag-file ng bill sa Kongreso ng Pilipinas na pagsasabatas sa batas upang paganahin ang Order upang ma-secure ang isang pambatasan charter. Justice Roman Ozaeta ay ang Chairman ng Committee na may Sirs Carlos Hilado at Pedro Sabido bilang mga miyembro.
Ang bill na naglalayong upang bigyan ang Order ng ang Knights ng Rizal ng pambatasan charter ay docketed bilang Senado Bill No. 251, na pagkatapos Senators Enrique Magalona, Lorenzo Sumulong, Esteban Abada, Emiliano Tria Tirona, Camilo Osias, Geronima Pecson, José Avelino at Ramon Torres bilang sponsor.
Sa ang lowerhouse, representante Manuel Zosa ng Cebu ay ang punong-guro sponsor ng panukalang.
Ang paliwanag tandaan ng Bill basahin tulad ng sumusunod:
“Ang layunin ng ang naka-attach na bill ay pinaglalaanan sa civic at makabayan organisasyon na kilala bilang” Orden de Caballeros de Rizal “(Order ng ang Knights ng Rizal) ang parehong uri ng opisyal na pagkilala at paghihikayat bilang na accorded sa Scouts Boy ng Pilipinas sa pamamagitan ng Commonwealth Act No. 111, sa pamamagitan ng pagbibigay ng ito ng pambatasan Charier at pamumuhunan ito sa ng mga kinakailangang kapangyarihan upang paganahin ang mas ganap na at mas epektibo upang makamit ang kapuri-puri na mga layunin para sa kung saan ito ay isinaayos.”
“Ito Bill kung pagsasabatas sa batas din ang magsilbi bilang isang makasaysayang monumento sa Rizal, ito ay may isang opisyal na pagkilala ng Republika ng Pilipinas ng napakahalaga halaga sa bansa ng kanyang mga aral at halimbawa at ng karunungan at pangangailangan ng inculcating ang mga ito sa isip at puso ng aming mga tao upang maaari silang nagsusumikap upang sundin at pagsasanay sa mga ito.
Ang mga may-akda at proponents ng ito Bill na naniniwala na kung ang mga layunin nito ay matapat at epektibong natupad, panlipunan disiplina, civic virtues, at pag-ibig ng katarungan ay fostered, promote, at pinahusay sa bansang ito, at ang Knights ng Rizal bilang chartered entity ay ang pinaka-maginhawang paraan na kung saan ang mga kanais-nais na dulo Natamo.
Hayaan ang Rizal buhay at impluwensiya ng sakit at gabayan ang kapalaran ng bansa.
Hayaan ang mga ito at hinaharap na mga henerasyon nakatira sa Rizal Way. ”
Inirerekomenda para sa pag-apruba sa Mayo 15, 1951, ang panukalang ay, naka-sign in ka sa batas ng Pangulo ng Pilipinas noong Hunyo 14, 1951, pagiging ang Republic Act 646.